Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Zatrudnij.com

 

§1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

Aplikacja – Zgłoszenie przesłane przez Kandydata za pośrednictwem Serwisu, w odpowiedzi na Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie przez Pracodawcę.
Kandydat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu w celu nawiązania kontaktu z Pracodawcą bez zakładania Konta w Serwisie.
Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi, modyfikowalna część Serwisu, w której użytkownik może zarządzać swoimi Ogłoszeniami, danymi firmy oraz Aplikacjami od Kandydatów. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług.
Login – stworzony przez Użytkownika indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej wykorzystywany przy korzystaniu z Serwisu, będący jednocześnie oznaczeniem identyfikującym Użytkownika w Serwisie; do każdego Loginu przypisane jest hasło, ustanawiane przez Użytkownika.
Ogłoszenie – Ogłoszenie rekrutacyjne na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie przez Pracodawcę.
Pracodawca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a także każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera Umowę z Usługodawcą w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług oraz korzystania z Serwisu.
Serwis – zespół stron umożliwiających korzystanie z Usług, znajdujących się pod domeną główną Usługodawcy www.zatrudnij.com.
Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Pracodawcą a Usługodawcą w momencie dokonania poprawnej rejestracji Konta oraz akceptacji Regulaminu, której postanowienia ogólne stanowią treść niniejszego Regulaminu.
Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, określone niniejszym Regulaminem, w szczególności polegające na udostępnianiu funkcjonalności Serwisu.
Usługobiorca – Pracodawca lub Kandydat aplikujący na stanowisko pracy.
Usługodawca – Neximo Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000666564, posiadająca NIP: 6351841449 oraz REGON: 366735809, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 PLN.
Użytkownik – Pracodawca lub inna osoba upoważniona przez Pracodawcę do zarządzania jego kontem, posiadająca dostęp do Usług w ramach Serwisu.

 

§2 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zatrudnij.com, oraz uprawnienia i obowiązki Usługobiorców korzystających z Serwisu.
2. Właścicielem Serwisu świadczącym Usługi opisane w niniejszym Regulaminie jest Usługodawca.
3. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja wszystkich jego postanowień, jednocześnie zobowiązując się do jego przestrzegania. Pracodawca zobowiązany jest do przedstawienia Regulaminu wszystkim Użytkownikom przed pierwszym logowaniem do Serwisu oraz osobom trzecim uprawnionym i posiadającym dostęp do konta Pracodawcy.
4. Użytkownik przystępując do korzystania z Usług oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz, iż korzysta z Usług w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Z chwilą akceptacji Regulaminu oraz potwierdzeniem rejestracji Konta przez Usługodawcę, między Usługodawcą a Pracodawcą zostaje zawarta Umowa na czas odpowiadający okresowi posiadania aktywnego Konta w Serwisie przez Pracodawcę.
6. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie w Serwisie niekompletnych lub nieprawidłowych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.
7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat za korzystanie z Serwisu w każdym momencie i bez podania przyczyny. O wprowadzeniu opłat Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową na adres poczty elektronicznej używanej w Serwisie na 7 dni przed ich wprowadzeniem. Opłaty będą obowiązywać dla nowych Ogłoszeń umieszczanych w Serwisie po dacie wprowadzenia opłat.
9. Usługodawca ma prawo zlecić bieżącą obsługę techniczną Serwisu osobom trzecim.
10. W celu korzystania z Serwisu, po stronie Usługobiorcy spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu;
 • zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa Cookies, JavaScript.

11. W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań technicznych Serwis może nie działać poprawnie.

 

§3 Usługi świadczone przez Usługodawcę

1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na:

Dla Pracodawcy:

 • Publikowaniu w Serwisie Ogłoszeń wprowadzonych przez Pracodawcę za pomocą formularza dodawania Ogłoszeń.
 • Udostępnieniu modułów do zarządzania Ogłoszeniami oraz Aplikacjami od Kandydatów.
 • Mailowych powiadomieniach o nowych Aplikacjach od Kandydatów.
 • Opublikowaniu wizytówki Pracodawcy w Serwisie.

Dla Kandydata:

 • Aplikowaniu na Ogłoszenia za pomocą Serwisu, poprzez wypełnienie formularza Aplikacji oraz wgrania pliku CV z komputera.
 • Przeglądaniu Ogłoszeń umieszczonych przez Pracodawców.
 • Przeglądaniu wizytówek Pracodawców z możliwością kontaktu za pomocą formularza online.

2. Czas publikacji Ogłoszenia w Serwisie może być każdorazowo ustalony przez Użytkownika, natomiast domyślnie wynosi 30 dni. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć widoczność oferty z poziomu Konta Użytkownika.
3. Po upływie terminu publikacji o którym mowa powyżej Ogłoszenie zostanie wyłączone z publicznego widoku. Ogłoszenie w dalszym ciągu będzie dostępne z poziomu Konta Użytkownika.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam osób trzecich w Serwisie, zastrzegając przy tym, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz treść umieszczanych materiałów reklamowych.
5. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy z danym podmiotem bez podania przyczyny.
6. Usługodawca świadczy usługi w trybie nieprzerwanym za wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności związanych z konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego lub rozbudową i modernizacją Serwisu.
7. O planowanych przerwach w działaniu Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników drogą mailową na wskazany adres poczty elektronicznej w Serwisie na 24 godziny przed rozpoczęciem prac technicznych.
8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne odbywały się w godzinach nocnych.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte dostarczenie Usług wynikające z przyczyn leżących po Stronie osób trzecich, takich jak operatorzy sieci telekomunikacyjnych lub energetycznych oraz za działania siły wyższej.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego działania sprzętu oraz oprogramowania Usługobiorców.

 

§4 Zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Pracodawca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji Konta i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikłą z podania fałszywych lub nieprawdziwych danych.
2. Za treści i dane umieszczone w Serwisie przez osoby trzecie identyfikujące się loginem i hasłem Pracodawcy odpowiada Pracodawca.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz pliki umieszczane przez Usługobiorców w Serwisie.
4. Usługobiorców obowiązuje zakaz dostarczania danych i treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca może tymczasowo zawiesić lub całkowicie usunąć Konto Pracodawcy bez uprzedzenia w przypadku stwierdzenia naruszeń przez Użytkownika zasad współżycia społecznego lub umieszczania treści i materiałów o charakterze naruszającym cudze dobra, w szczególności osobiste lub niematerialne, czy propagujące przemoc lub o charakterze erotycznym.
5. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 • naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa;
 • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy;
 • gdy Usługodawca ma obowiązek wypowiedzieć umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. Usługodawca powiadomi Użytkownika o usunięciu Konta w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty e-mail wskazany podczas rejestracji, podając jednocześnie podstawę takiego wypowiedzenia umowy.
7. Jeżeli Konto Pracodawcy zostało usunięte przez Usługodawcę, w szczególności na skutek dokonanych naruszeń Regulaminu, Usługodawca może odmówić świadczenia na rzecz tego Pracodawcy jakichkolwiek dalszych usług.
8. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Pracodawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze związane z usunięciem konta i danych tam zawartych.
9. Opublikowanie Ogłoszenia przez Użytkownika w Serwisie oznacza tym samym udzielenie Usługodawcy prawa do korzystania z tego Ogłoszenia, w tym jego elementów takich jak logo, obrazy oraz treści w celach reklamowych i dla celu dla jakiego powstał Serwis, bez ograniczeń terytorialnych, na okres w którym Użytkownik posiada aktywne Konto w Serwisie. Prawo do korzystania z Ogłoszenia jest niewyłączne.
10. Użytkownik wyraża zgodę na sublicencję publikowanych w Serwisie Ogłoszeń o których mowa w ust. 9 powyżej.
11. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie Ogłoszeń na innych stronach należących do Usługodawcy lub na stronach jego partnerów na okres w którym Użytkownik posiada aktywne Konto w Serwisie.

 

§5 Rozwiązanie umowy

1. W przypadku chęci rezygnacji przez Pracodawcę z Usług świadczonych przez Usługodawcę, Pracodawca powinien wysłać wiadomość drogą elektroniczną na adres biuro@zatrudnij.com z nagłówkiem „rezygnacja”. Zgłoszenia o rezygnacji będą akceptowane tylko i wyłącznie z adresów email przypisanych do konta Pracodawcy chcącego dokonać takie rezygnacji. Zgłoszenia rezygnacyjne powinny zawierać nazwę firmy oraz powód rezygnacji.
2. Usługodawca trwale usunie Konto Pracodawcy w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania poprawnego zgłoszenia o rezygnacji.
3. Zgłoszenie rezygnacji w sposób opisany w §5 ust. 1 skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem usunięcia Konta Pracodawcy.

 

§6 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Usługobiorcę przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku Aplikacji Kandydata za pośrednictwem Serwisu, administratorem danych osobowych Kandydata staje się równocześnie Pracodawca, w zakresie w jakim dane zostały podane w formularzu Aplikacji na stanowisko. Pracodawca odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Kandydata zgodnie z istniejącym prawem.
3. Usługodawca nie przetwarza danych osobowych Kandydata aplikującego na stanowisko poza Serwisem.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Usługobiorcę, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcę może dotyczyć jego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz adresu IP komputera.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) utworzenia Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań marketingowych lub handlowych Usługodawcy.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Usług i realizację Umowy przez Usługodawcę.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.
8. Dane osobowe Usługobiorców mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, firmie hostingowej i firmie świadczącej usługi księgowe dla Usługodawcy. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
9. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Usługobiorcy, którego dane dotyczą.
10. Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
12. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Usługobiorcy – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Usługobiorcy, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Usługobiorcy.
13. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
14. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Serwisie wyłącznie w formie zaszyfrowanej.
15. Usługodawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
16. W celu prawidłowego działania Serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Usługobiorca korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres Serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
17. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Usługobiorcy oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Usługobiorcy, aż do ich skasowania.
18. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Usługobiorcy. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
19. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Usługodawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
20. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Usługobiorcy na Serwisie i utrzymywania sesji Usługobiorcy; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Usługobiorcy, takie jak: rozpoznanie urządzenia Usługobiorcy, zapamiętanie ustawień wybranych przez Usługobiorcę; zapewniania bezpieczeństwa danych i korzystania z Serwisu; analiz i badań oglądalności; świadczenia usług reklamowych.
21. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, Yandex metrica i Hotjar; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: linkedin.com, plus.google.com, youtube.com, facebook.com i twitter.com.
22. Usługobiorca może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
23. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

 

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę powinny zostać zgłoszone na adres poczty elektronicznej biuro@zatrudnij.com, z nagłówkiem „reklamacja”.
2. Zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać nazwę firmy, Login Użytkownika oraz szczegółowy opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku niezastosowania się do wytycznych z §7 ust. 1 i 2.
4. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty skutecznego dostarczenia go na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie.
5. W sytuacji, kiedy zgłoszenie reklamacyjne wymaga uzupełnienia, termin rozpatrzenia 14 dni liczony jest od daty uzupełnionego i poprawnie dostarczonego zgłoszenia reklamacyjnego.
6. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.
7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji jest przesyłana tylko i wyłącznie drogą mailową na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika.
8. Wszelkie inne powiadomienia, sugestie, pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@zatrudnij.com.

 

§8 Postanowienia końcowe

1. Umowy wynikające z niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz według prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.zatrudnij.com/regulamin i w każdej chwili może zostać wydrukowana lub zapisana na dowolnym nośniku.
3. Regulamin wchodzi w życie z datą publikacji na Serwisie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
5. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową na adres poczty elektronicznej używanej w Serwisie.
6. W przypadku zmian opisanych powyżej Usługobiorca ma prawo do niezaakceptowania nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu Usługobiorca może zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@zatrudnij.com w terminie 7 dni od daty opublikowania nowego Regulaminu. Zgłoszenie rezygnacji skutkuje rozwiązaniem Umowy w sposób opisany w §5 ust. 1-3.
7. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją ukraińską niniejszego Regulaminu i jakimkolwiek jej tłumaczeniem wiążąca prawnie jest wersja Umowy w języku polskim.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Kontakt

Neximo Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 65
43-190 Mikołów

NIP: 6351841449
REGON: 366735809
KRS: 0000666564

biuro@zatrudnij.com
pomoc@zatrudnij.com
reklama@zatrudnij.com

O Nas

Zatrudnij.com to portal ogłoszeniowy z ofertami pracy dla pracowników z Ukrainy. Dodawanie ofert jest całkowicie darmowe i nie pobieramy opłat na żadnym etapie rekrutacji pracownika.

Regulamin serwisu

Dołącz do naszej grupy!


Робота в Польщі